img-block

Integritetspolicy och cookies

INTEGRITETSPOLICY 2018-05-25 för LOTS AB

Behandling av personuppgifter
Följande policy har upprättats för LOTS AB.

Syftet med den här policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka oss ett meddelande.

Inom LOTS AB behandlar vi personuppgifter för de som certifierats till Lotscoach®, användare av våra digitala verktyg, kunder, och medlemmar som använder våra tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för att fullfölja våra förpliktelser och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster samt ge dig bra service när det gäller marknadsföring, uppföljning och information.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsundersökningar. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vi använder olika metoder för att samla in personuppgifter som exempelvis cookies. Vid olika tillfällen kan vi importera personuppgifter från databaser t.ex. Facebook, Google, offentliga register eller kundregister.

När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:  

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt  
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida och app  
 • Uppgifter som vi får från offentliga register  
 • Uppgifter som vi får när du nyttjar våra tjänster  
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick  
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar  
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss


Riktlinjer för vilka personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i denna Integritetspolicy. Nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:  

 • Namn  
 • Adress  
 • E-postadress  
 • Telefonnummer  
 • Faxnummer
 • Födelsedatum  
 • Titel  
 • Användarnamn  
 • Fotografier  
 • Uppgifter som du uppgivit självmant och frivilligt
 • Uppgifter för att underlätta användandet av vår tjänster t.ex. inloggning  
 • Kundnummer  
 • Anställning  


Uppgifter som behandlas på ett betryggande sätt
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem och arbetssätt är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Att lämna ut personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

LOTS AB kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om LOTS AB annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Lagring och överföring av dina personuppgifter
LOTS AB lagrar personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning. LOTS AB använder underleverantörer t.ex. vid systemstöd. Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast för LOTS AB:s räkning.

Ändra, radera och granska dina personuppgifter
Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera oss om detta genom att skicka oss ett meddelande. LOTS AB ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

LOTS AB kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till oss och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som används i kommunikation med oss).


Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om
1. du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter;
2. personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering; eller
3. personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare utan ditt samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du själv lämnat till oss i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av ditt samtycke eller på grund av avtal.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss så kommer vi att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke. Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande LOTS AB:s behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka skicka oss ett meddelande.

Filmtips

Vikten av att leva här och nu

Joseph Thampans karriär började i ett hotellkök och nu är han General Manager of Manufacture and Tra…


Att bli en bra Lotscoach®

Många förknippar året 1986 med Tjernobyl och mordet på Olof Palme. Det var också året då fler än 5 m…


Hej då till stagnation

Att hitta tryggheten i förändringen kan låta enkelt, men när vi möter förändringar fastnar många i b…